Báo cáo tiêm chủng

Các Báo cáo Tiêm chủng được hiển thị ở định dạng biểu đồ trong mỗi tệp PDF bên dưới. Mỗi biểu đồ ở tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và cho biết có bao nhiêu trẻ em trong độ tuổi đi học được cập nhật chủng ngừa tại địa điểm đó.

Báo cáo Tiêm chủng Mầm non

Báo cáo Tiêm chủng Tiểu học

Báo cáo Tiêm chủng cho Trường Trung học cơ sở

Báo cáo Tiêm chủng Trung học

Báo cáo Tiêm chủng của Chương trình Giáo dục Thay thế

Đăng Báo cáo Tiêm chủng của Chương trình Trung học

Báo cáo Tiêm chủng của Trường Bán công

Báo cáo về Tiêm chủng của Hạt Marion & Polk

báo cáo tiêm chủng của hạt marion

Tất cả hạt Marion

báo cáo tiêm chủng

Tất cả hạt Polk