Chính sách, Thủ tục và Biểu mẫu của Học khu

QAM - Mô hình đảm bảo chất lượng

Trường Công lập Salem-Keizer đã chọn Mô hình Đảm bảo Chất lượng (QAM), một quá trình cải tiến liên tục, thể hiện cam kết của chúng tôi đối với học sinh. Thông qua cam kết không đổi về CHẤT LƯỢNG, chúng tôi cung cấp con đường dẫn đến thành công cho mọi trẻ em mỗi ngày.