Ấn phẩm

Hỗ trợ sinh viên và gia đình

Ấn phẩm dành cho gia đình và học sinh này bao gồm các hỗ trợ và nguồn lực hiện tại được cung cấp, cũng như địa điểm và cách thức tiếp cận các hỗ trợ này khi cần thiết.

Hướng dẫn ngân sách cho cộng đồng của chúng tôi

Ngân sách này được phát triển dựa trên giả định doanh thu là 9.4 tỷ đô la cho giáo dục công lập K-12 ở Oregon. Có thể tìm thấy thêm thông tin về ngân sách được thông qua từ 2021-22 trên Ngân sách trang web.

Tập sách Tương tác giữa Nhân viên / Sinh viên

Salem-Keizer Public Schools cam kết cung cấp một môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho học sinh khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của trường hoặc học khu.

Hướng dẫn tốt nghiệp của phụ huynh

Xem thông tin và đề xuất về tiến bộ giáo dục của con bạn ở mỗi cấp lớp.