Chương trình Trái phiếu năm 2018 đã đạt được nhiều tiến bộ lớn trong quá trình xây dựng và sẽ có nhiều hành động hơn nữa vào năm 2020!

Trong tập Xây dựng để thành công này, chúng tôi tóm tắt lại những thành tựu của Chương trình Trái phiếu năm 2018 cho đến nay và nhìn về phía trước tất cả quá trình xây dựng được lên kế hoạch vào năm 2020.