Huyện đã tạo ra các nguồn lực để giúp giải thích quá trình điều chỉnh ranh giới. Nếu được thông qua bởi Hội đồng trường Salem-Keizer on 12 Tháng Hai , các điều chỉnh ranh giới được đề xuất sẽ có hiệu lực vào Mùa thu năm 2019.

Phụ huynh và người giám hộ của những học sinh có thể thay đổi trường học do điều chỉnh ranh giới sẽ nhận được một lá thư ngay khi có thông tin chắc chắn - trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 12 tháng XNUMX nếu có thể, hoặc ngay sau cuộc bỏ phiếu.

Đây là dòng thời gian mô tả những gì sẽ xảy ra, trong Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha. Các hộp trên dòng thời gian bao gồm thông tin về quy trình.

Các nguồn này trên trang web của học khu cho thấy những thay đổi được đề xuất.