Những sinh viên muốn theo học một trường khác với trường được phân công mùa thu tới (2023-2024 năm học) phải nộp đơn xin chuyển trường trong quận (IDT) từ ngày 1 tháng 31 đến ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX. Điều này bao gồm học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Không có gì đảm bảo một yêu cầu chuyển nhượng sẽ được chấp thuận. Học sinh đi học bằng IDT không đủ điều kiện đi xe buýt. Các đơn đăng ký IDT nhận được sau ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX, sẽ không được xem xét.

Các mẫu đơn yêu cầu chuyển trường trong học khu có thể được tải xuống từ ngày 1-31 tháng XNUMX trên trang Chuyển giao Học sinh trên trang web của học khu. Trang web này sẽ bao gồm các hướng dẫn về việc gửi lại các biểu mẫu cho trường được chỉ định của học sinh của bạn.

Truy cập trang web Chuyển giao Sinh viên