Giám Đốc Học Khu Christy Perry, và Phụ Tá Giám Đốc Học Khu Olga Cobb, phản ánh về những thành tích của năm học 2021-22.

Các sinh viên và nhân viên đã kỷ niệm một năm đầy đủ hướng dẫn trực tiếp và chúng tôi có nhiều hơn thế hơn 2,800 sinh viên tốt nghiệp bước qua giai đoạn tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thêm vào đó, Chương trình trái phiếu năm 2018 tiếp tục cải tiến lớn cho các trường học và duy trì đúng thời gian và ngân sách!

Video của Tổng giám đốc Christy Perry trên YouTube bằng tiếng Anh

Trợ lý Giám đốc Olga Cobb trên YouTube bằng tiếng Tây Ban Nha