Đây là video tổng quan về việc xây dựng bằng trái phiếu được lên kế hoạch cho Hoover!

Thông tin thêm về các dự án xây dựng bằng trái phiếu khác có thể được tìm thấy trên trang web của quận.

¡Aquí hay một mô tả chung về các dự án xây dựng tiền thưởng mà bạn đang thành công ở Hoover!