Đây là video tổng quan về việc xây dựng được tài trợ bởi trái phiếu được lên kế hoạch cho McKay! Thông tin thêm về các dự án xây dựng bằng trái phiếu khác có thể được tìm thấy trên trang web dự án trái phiếu huyện.

¡Aquí hay một mô tả chung về các dự án xây dựng tiền thưởng mà bạn đang thành công ở McKay!