Tỷ lệ ghi danh của Trường Công lập Salem-Keizer đã tăng lên trong những năm gần đây, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong tương lai. Ngoại trừ một trường hợp ngoại lệ, mỗi năm trong số bảy năm qua đều có sự gia tăng về số lượng học sinh ghi danh.

Biểu đồ dưới đây cho thấy tổng số học sinh mới vào các trường Salem-Keizer mỗi năm trong bảy năm qua.

Biểu đồ về số học sinh mới đến học khu Salem-Keizer trong 7 năm qua