Susifina Afemui và Crystal Perkins cùng với Intel, đã tổ chức một số đối tác cộng đồng để cùng nhau mang những Hành trang Hy vọng cho học sinh trong các chương trình bồi dưỡng mùa hè của chúng tôi. Họ đã giao hơn 1,500 túi cho học sinh tiểu học của chúng tôi đang đi học vào mùa hè này. Mỗi chiếc túi được cá nhân hóa với một ghi chú viết tay và thông điệp tích cực về hy vọng. Ngoài ra trong túi còn có một hoạt động STEM để học sinh hoàn thành!  

Intel và các đối tác cộng đồng khác tuy bận rộn nhưng hãy dành thời gian ra khỏi lịch trình của họ để cùng nhau gửi gắm hy vọng đặc biệt cho các sinh viên của chúng tôi, khiến tất cả họ cảm thấy đặc biệt và cho họ biết rằng cả cộng đồng đang ở đây để hỗ trợ sinh viên của chúng tôi.  

Một lần nữa, xin cảm ơn Susi, Crystal, Intel và tất cả các đối tác cộng đồng khác đã cung cấp những hành trang hy vọng. Sinh viên của chúng tôi rất biết ơn vì lòng tốt và sự hỗ trợ của bạn!