Là một cộng đồng, tất cả chúng ta — học sinh, nhân viên, gia đình và thành viên cộng đồng — đóng những vai trò quan trọng trong việc duy trì sự an toàn trong các tòa nhà trường học của chúng ta. Báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến trường học của chúng tôi cho cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật hoặc thông qua SafeOregon.

SafeOregon là một đường dây mẹo bí mật trên toàn tiểu bang do Cảnh sát Tiểu bang Oregon duy trì. Lời khuyên cung cấp cho học sinh, phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng một cách bảo mật để báo cáo các mối đe dọa an toàn hoặc các hành vi bạo lực tiềm ẩn