Xây dựng bằng trái phiếu đang diễn ra vào mùa đông này tại chín trường học, và các đội quản lý dự án xây dựng của quận đang chuẩn bị cho việc xây dựng bắt đầu vào năm 2022 tại 16 trường học khác. Kiểm tra các thư viện ảnh này để xem tiến độ công việc hiện đang được tiến hành. Xin cảm ơn cử tri!

Phòng trưng bày ảnh xây dựng trái phiếu