Tại cuộc họp vào thứ Ba, ngày 14 tháng 2017 năm XNUMX, Bảng đã nhận được một báo cáo từ Nhóm Đặc trách về Cơ sở vật chất Công dân về các khuyến nghị tài trợ cho phần Kế hoạch Cải thiện Vốn trong dự thảo Kế hoạch Cơ sở vật chất Tầm xa (LRFP) của học khu. Nhóm đặc nhiệm khuyến nghị Hội đồng quản trị theo đuổi một trái phiếu nghĩa vụ chung để giải quyết các nhu cầu được nêu trong LRFP.

LRFP vạch ra các công việc cần thiết tại các trường học và các tòa nhà của quận để giải quyết nhu cầu năng lực phục vụ số lượng học sinh ghi danh ngày càng tăng, các vấn đề về giáo dục đầy đủ, nhu cầu an toàn và an ninh, cổng cũ, nâng cấp do địa chấn, cải thiện tình trạng tòa nhà đang diễn ra và các vấn đề khác.

Bản sao của báo cáo có sẵn để tải xuống bên dưới. Có thể tìm thấy thêm thông tin về Lực lượng Đặc nhiệm Cơ sở Công dân trên Trang Lực lượng Đặc nhiệm của trang web của huyện.

Báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm Cơ sở Công dân