Trong suốt mùa hè, toàn bộ bộ phận TIS mở hộp, đăng ký và phân phối 40,000 chromebook. 

Một nhóm khác đáng được đánh giá cao là nhân viên kho vì tất cả sự giúp đỡ của họ cũng như các sinh viên 10 giờ mà chúng tôi đã giúp đỡ, và các Chuyên gia Truyền thông Thư viện phân phát và giữ một kho chromebook sau khi chúng được giao đến địa điểm của họ.

Quỹ Kết nối Khẩn cấp giúp các trường học và thư viện cung cấp các công cụ và dịch vụ mà cộng đồng của họ cần. ECF sẽ giúp cứu trợ cho hàng triệu học sinh, nhân viên trường học, và những người bảo trợ thư viện và sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về bài tập cho những học sinh hiện thiếu truy cập internet cần thiết hoặc các thiết bị họ cần để kết nối với lớp học.

Học khu rất cảm ơn vì đã có cơ hội chia sẻ với cộng đồng của chúng tôi tất cả thời gian và nỗ lực mà nhân viên TIS đã bỏ ra để chuẩn bị cho năm học. Xin cảm ơn toàn thể nhóm Dịch vụ Công nghệ và Thông tin!