Tháng Hai là Tháng Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp®và chúng tôi có bản cập nhật về cách trái phiếu năm 2018 đang mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình CTE trên toàn học khu. Trái phiếu hứa hẹn có 13 không gian CTE mới hoặc mở rộng trong các trường trung học của học khu nhưng thực tế đã mang lại nhiều hơn thế.

Video bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Anh

Video bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Tây Ban Nha