Lực lượng Đặc nhiệm Cơ sở vật chất Công dân đã tổ chức bảy cuộc họp trong vài tháng qua để xem xét và thảo luận về dự thảo Kế hoạch Cơ sở vật chất Tầm xa (LRFP) của Salem-Keiser. Một cuộc họp cuối cùng được lên kế hoạch vào tuần tới.

Dự thảo LRFP bao gồm một danh sách dài các nhu cầu liên quan đến cơ sở vật chất ở 60 trường học trong học khu, cộng với tất cả các cơ sở hỗ trợ của bộ phận hỗ trợ như Dịch vụ Vận chuyển, Dịch vụ Công nghệ và Thông tin.

Tại các cuộc họp gần đây, các thành viên của Nhóm Đặc nhiệm đã tìm hiểu về các phương pháp tài trợ khác nhau dành cho khu học chánh, và tính khả thi của từng phương pháp tài trợ cho các dự án trong Kế hoạch Cơ sở vật chất Tầm xa.

Các thành viên của Nhóm Đặc nhiệm cũng đã bắt đầu đưa ra các đề xuất của họ với Ban Giám hiệu. Tiểu ban tăng trưởng tuyển sinh của lực lượng đặc nhiệm đã thảo luận về việc mở rộng các trường trung học hiện có để phù hợp với tốc độ tăng trưởng số lượng tuyển sinh, và liệu có nên thay thế hệ thống di chuyển cũ kỹ ở các trường trung học cơ sở hay thêm không gian lớp học cố định.

Tiểu ban nhu cầu trường học và cơ sở đã thảo luận một danh sách dài các nhu cầu hỗ trợ giáo dục đầy đủ cơ sở vật chất, an toàn và an ninh. Ví dụ bao gồm nâng cấp địa chấn, mở rộng và thêm các phòng thí nghiệm khoa học, nhu cầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật cũng như công nghệ giáo dục.

Công việc của Lực lượng Đặc nhiệm sẽ kết thúc bằng một báo cáo cho Ban Giám hiệu vào tháng Ba, trong đó nêu ra các khuyến nghị tài trợ cho phần Kế hoạch Cải thiện Vốn của Kế hoạch Cơ sở vật chất Tầm xa. Ban Giám hiệu sẽ đánh giá các đề xuất của Nhóm Đặc nhiệm và xác định các bước tiếp theo.

Các cuộc họp của Lực lượng Đặc nhiệm về Cơ sở vật chất được mở cho công chúng; tuy nhiên lời khai công khai không được thực hiện. Biên bản cuộc họp và các có thể tìm thấy các nguồn thông tin trên trang web của học khu.