Chương trình Y tế Oregon hiện được mở cho nhiều trẻ em và thanh thiếu niên hơn, bất kể tình trạng nhập cư. OHP là bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân Oregon đáp ứng thu nhập và các tiêu chí khác. Nó bao gồm các dịch vụ như kiểm tra sức khỏe, trám răng, kê đơn, phòng thí nghiệm, chụp X-quang và chăm sóc tại bệnh viện. Đăng ký để xem bạn có đủ điều kiện hay không. Để biết thêm thông tin hoặc để nhận trợ giúp miễn phí đăng ký từ một đối tác cộng đồng đáng tin cậy và được OHP chứng nhận, hãy gọi 1-800-699-9075 hoặc 711 (TTY). Bạn cũng có thể đi đến Trang web của Chương trình Y tế Oregon để biết thêm thông tin chi tiết.

El Plan de Salud de Oregón ahora está abierto a más niños y tuổi vị thành niên, độc lập do de su estado migratorio. OHP es un seguro de salud gratuito para los Residentes de Oregón que cumplen con los recisitos de ingresos entre otros. Cubre servicios como chequeos médicos, rellenos Dentales, Rectas médicas, laboratorios, radiografías y atención Hospitalaria. Aplique para ver si califica. Para obtener más Información o para obtener ayuda aplicando de un social comunitario Certificado por OHP y de confianza, llame al 1-800-699-9075 o al 711 (TTY). También, vaya a Trang web của Chương trình Y tế Oregon.