Mô hình Tài khoản đầu tư của sinh viên Ủy ban chuyên cung cấp công việc bình đẳng thông qua đánh giá và thực hiện công bằng xã hội khi chúng tôi tiến bộ trong Trường Công lập Salem-Keizer. Ủy ban bao gồm học sinh, nhân viên học khu và các thành viên cộng đồng.

Mục đích của nó là cung cấp thông tin liên lạc tốt hơn thông qua quan hệ đối tác. Một ưu tiên khác của ủy ban SIA là phục vụ học sinh trong học khu có khả năng tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài nguyên học thuật, thực hành phục hồi hành vi và tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần.

Xem một bài thuyết trình được đưa ra tại 14, Tháng 2022, XNUMX, cuộc họp trình bày chi tiết công việc của Ủy ban Tài khoản Đầu tư Sinh viên.

Ủy ban cố vấn SIA ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX

Nhấp vào PDF ở trên để xem bản trình bày