Trường Công lập Salem-Keizer đang tìm kiếm phụ huynh, thành viên cộng đồng và nhân viên để nộp đơn cho Ủy ban Tư vấn Công bằng của Học khu. Ủy ban này sẽ tư vấn cho Giám đốc PerryHội đồng trường Salem-Keizer trong các vấn đề liên quan đến tác động công bằng của các chính sách, giáo dục và trải nghiệm của sinh viên.

Đơn đăng ký phải được hoàn thành trước Tháng Chín 5, 2022.

Biểu mẫu ứng dụng và hỗ trợ ngôn ngữ

Để biết thêm thông tin và để hoàn thành đơn đăng ký, vui lòng nhấp vào một trong các liên kết sau. Hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung có sẵn bằng cách gọi 503-399-3059.