Chương trình tín dụng kép

góc cong của sách thư viện trên giá

Trường công lập Salem-Keizer

Chương trình tín dụng kép

Liên Hệ:

Vui lòng liên hệ với con bạn Hiệu trưởng chương trình giảng dạy của trường trung học để biết thông tin cụ thể về trường đó.

Trung tâm chuyên nghiệp Lancaster

2450 Lancaster Tiến sĩ NE
Salem, OR 97305

Chương trình Tín dụng Kép là gì?

Trường Công lập Salem-Keizer cung cấp tín chỉ đại học cho học sinh trung học thông qua nhiều mối quan hệ hợp tác với các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng và đại học.

Mỗi trường trung học có quan hệ đối tác riêng biệt dựa trên chứng chỉ giáo viên của họ, Chương trình CTE, và các dịch vụ khóa học. Vui lòng liên hệ với văn phòng trường trung học tại nhà của bạn để biết thêm thông tin về các chương trình hiện có.

Trang web trung học

Trang web trường trung học phi truyền thống

Cơ hội tín dụng kép