Tài nguyên & Cổng thông tin Đăng nhập Sinh viên

Học sinh chú ý!

Để cả ba tab tải

Vui lòng cho phép tất cả ba tab để hoàn tất tải trước khi sử dụng Chromebook. Làm như vậy sẽ đảm bảo bạn có thể tham gia các lớp học Zoom của mình.

¡Atención estudiantes!

Permita que se carguen las tres páginas

Ủng hộ de Esperar một que todas las páginas estén Disponibles Antes de usar el Chromebook. Al esperar ayudará a tener una mejor conexión con sus clases usando el programma zoom.

vải

Lớp 3-12, EDGE

Học trực tuyến EDGETất cả Học sinh EDGE (K-12) sử dụng Canvas

Chơi đu

Mẫu giáo - Lớp 2

GoogleNhấp vào nút “Đăng nhập bằng Google”

Google

Google

Truy cập Google và sử dụng thông tin đăng nhập quận của bạn

Các chương trình sinh viên khác

EDGE

Tất cả sinh viên EDGE
đăng nhập vào Canvas

Trường công lập Salem-Keizer

Thay đổi mật khẩu

chỉ dành cho lớp 6-12
K-5 vui lòng liên hệ với trường của bạn

thông minh

tôi sẵn sàngtôi sẵn sàng


HMH trung tâm HMH

  • iread, đọc 180, toán 180, hệ thống 44, đọc hàng tồn kho

dễ dàngCBMdễ dàngCBM


Sẵn sàngGEN

Tài khoản Google này là tài sản của Trường Công lập Salem-Keizer.

Tất cả người dùng phải tuân thủ các chính sách sử dụng được chấp nhận. Nhìn thấy Tài nguyên điện tử: Sử dụng được chấp nhận của sinh viên (INS-A004) để biết thêm thông tin chi tiết.

Cần giúp đỡ?

An ToànOregon

Nếu bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy về bắt nạt, bạo lực, ma túy hoặc gây hại cho trường học của bạn hoặc cho học sinh, hãy báo cáo mẹo sử dụng An ToànOregon:

Esta Cuenta de Google es đề xuất de las escuelas públicas de salem keizer.

TODO USUARIO DEBE CUMPLIR CON LAS Normativas de Uso Apropiado de los Dispositivos Electrónicos. Visite Tài nguyên điện tử: Sử dụng được chấp nhận của sinh viên (INS-A004 tiếng Tây Ban Nha)

Necesitas ayuda?

An ToànOregon

Si ve o escucha acerca de la afraidación, la violencia, las drogas o el daño a su escuela oa un estudiante, infórmelo por medio de An ToànOregon: