Các lựa chọn

LỰA CHỌN là cách Trường Công Salem-Keizer cung cấp hướng dẫn cho tất cả học sinh ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, và theo cách nào họ cần. Những nhu cầu này bao gồm các chương trình linh hoạt cung cấp cho một số học sinh nhiều cấu trúc và hướng dẫn hơn để hoàn thành chương trình học của mình, trong khi những chương trình khác tạo cơ hội cho học sinh tiến lên với tốc độ nhanh hơn.

Tải xuống tập tài liệu OPTIONS trong Tiếng Anh or Tiếng Tây Ban Nha.

Tín chỉ trung học / Tạo chỗ cho các khóa học bổ sung

  • Các khóa học tương ứng
  • Lớp dạy sớm / muộn
  • Kinh nghiệm làm việc chung
  • Kinh nghiệm làm việc có cấu trúc
  • Dịch vụ cộng đồng
  • Nghiên cứu độc lập
  • PE theo mức độ thành thạo
  • Khóa học trực tuyến

Đăng ký thay thế thứ cấp

Cơ hội tín chỉ đại học

Kiểm tra với cố vấn trường học của bạn để biết thêm thông tin về bất kỳ chương trình nào!