Quy trình giải quyết khiếu nại của quận

Biểu tượng vảy trắng trong vòng tròn màu xanh xám

Học khu cam kết giải quyết các khiếu nại, kịp thời, bằng các cuộc thảo luận trực tiếp, không chính thức, bắt đầu với trường hoặc bộ phận liên quan. Trao đổi thông tin là cần thiết trong quá trình này để các bên liên quan có thể hiểu rõ hơn về lý do đằng sau quan điểm của nhau. Sau đây là sơ lược về quy trình khiếu nại của học khu. Để được giải thích chi tiết hơn, vui lòng tham khảo chính sách và thủ tục của học khu, Chính sách hành chính: Khiếu nại, ADM-A005 công cộng (ADM-A005 bằng tiếng Tây Ban Nha)
Thủ tục: Khiếu nại, Công khai: Quy trình giải quyết ADM-P008 (ADM-P008 bằng tiếng Tây Ban Nha).

Quy trình giải quyết khiếu nại công khai

Văn bản dưới đây là từ phần 3.0-6.0 của Khiếu nại, Công khai: Quy trình Giải quyết ADM-P008 tài liệu.

Cấp độ Một – Khiếu nại bằng Văn bản

Đơn khiếu nại phải được gửi bởi gửi email khiếu nại đến Văn phòng Tổng Giám đốc, hoặc bằng cách gửi thư đến Văn phòng Tổng Giám đốc.

Đơn khiếu nại phải bao gồm tên và thông tin liên lạc của người khiếu nại, mô tả về mối quan tâm và tên của học sinh, nếu có. Thông tin tùy chọn và hữu ích bao gồm tên và thông tin liên lạc của nhân chứng, mô tả về các nỗ lực giải quyết mối lo ngại và đề xuất cách giải quyết. Người khiếu nại sẽ nhận được văn bản xác nhận đã nhận được khiếu nại trong vòng năm ngày kể từ ngày nhận được.

Lãnh đạo học khu của trường tương ứng hoặc người giám sát bộ phận thích hợp sẽ chịu trách nhiệm điều tra và trả lời khiếu nại Cấp độ Một. Giám đốc học khu có thể chỉ định một người ra quyết định khác cho khiếu nại Cấp độ Một nếu thích hợp.

Lãnh đạo học khu sẽ giới thiệu người khiếu nại trở lại trường hoặc lãnh đạo bộ phận nếu không có nỗ lực giải quyết vấn đề một cách không chính thức ở cấp trường hoặc bộ phận.

Tất cả các khiếu nại chính thức, bao gồm từng mối quan ngại được nêu ra, sẽ được điều tra, quyết định và thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, trừ khi các bên đồng ý gia hạn thời hạn. Quyết định bằng văn bản sẽ bao gồm các lý do cho quyết định của học khu. Bất kỳ thỏa thuận nào để gia hạn thời hạn phải được lập thành văn bản.

Khi nhận được quyết định Cấp Một, nếu muốn tiếp tục khiếu nại, người khiếu nại có thể khiếu nại lên giám đốc sở.

Cấp độ Hai – Khiếu nại lên Tổng Giám đốc

Nếu khiếu nại không được giải quyết theo sự hài lòng của người khiếu nại, người khiếu nại có thể yêu cầu tổng giám đốc xem xét lại. Yêu cầu xem xét lại phải được gửi bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định Cấp Một.

Sau khi xem xét các tài liệu đã nộp hoặc thu thập trước đó và sau khi tiến hành đánh giá bổ sung, nếu xét thấy cần thiết, tổng giám đốc hoặc người được chỉ định sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản đề cập đến việc xem xét từng cáo buộc được nêu trong đơn khiếu nại và lý do đưa ra quyết định và cung cấp quyết định bằng văn bản cho người khiếu nại, theo OAR 581-022-2370.

Tất cả các khiếu nại kháng cáo lên tổng giám đốc sẽ nhận được quyết định bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu xem xét. Quyết định sẽ bao gồm thông tin về các bước để khiếu nại thêm theo chính sách này.

Khi nhận được quyết định của tổng giám đốc, nếu người khiếu nại muốn tiếp tục khiếu nại, người khiếu nại có thể khiếu nại lên chủ tịch hội đồng và (các) phó chủ tịch.

Kháng cáo phải được gửi bằng văn bản đến Văn phòng Tổng Giám đốc trong vòng mười ngày kể từ ngày nhận được quyết định Cấp độ Hai.

Cấp độ Ba – Khiếu nại lên Hội đồng Nhà trường và Chủ tịch và (các) Phó Chủ tịch

Chủ tịch hội đồng trường và một (các) phó chủ tịch sẽ xem xét hồ sơ khiếu nại và xác định xem bản chất của khiếu nại và quyết định của tổng giám đốc có đảm bảo một phiên điều trần trước toàn thể hội đồng hay không.

Theo quyết định của mình, chủ tịch hội đồng có thể bao gồm cả hai phó chủ tịch hoặc giám đốc hội đồng trường thứ ba [nhưng không quá ba giám đốc hội đồng trường] tham gia xem xét khiếu nại như được mô tả trong phần 5.1 ở trên.

Quyết định của chủ tịch, phó chủ tịch sẽ được gửi bằng văn bản cho người khiếu nại chậm nhất là mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

Nếu không hài lòng với quyết định, người khiếu nại có quyền kiến ​​nghị, bằng văn bản, các thành viên còn lại của hội đồng yêu cầu một phiên điều trần. Đơn khiếu nại phải được gửi bằng văn bản đến Văn phòng Tổng giám đốc trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định bằng văn bản của chủ tịch và phó chủ tịch.

Cấp độ Bốn – Thành viên Hội đồng Trường Khiếu nại

Tổng giám đốc hoặc người được chỉ định sẽ cung cấp cho hội đồng trường một bản sao của đơn thỉnh cầu và một bản sao hồ sơ khiếu nại trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn thỉnh cầu.

Các thành viên hội đồng sẽ xem xét hồ sơ khiếu nại và gửi quyết định cá nhân của họ về việc tổ chức một phiên điều trần đầy đủ cho tổng giám đốc, bằng văn bản, trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại.

Nếu không có bốn thành viên đồng ý tổ chức phiên điều trần, quyết định của chủ tịch và phó chủ tịch sẽ là quyết định cuối cùng. Người khiếu nại sẽ được thông báo về kết quả của đơn thỉnh cầu của họ bằng văn bản.

Nếu có bốn thành viên hội đồng đồng ý tổ chức phiên điều trần, phiên điều trần sẽ được lên lịch theo Luật Họp công cộng Oregon. Quyết định của hội đồng, khi kết thúc phiên điều trần, sẽ là quyết định cuối cùng.

Nếu một phiên điều trần được tổ chức và quyết định cuối cùng được đưa ra, hội đồng sẽ thông báo cho người khiếu nại về quyết định cuối cùng. Nếu có thể, học khu sẽ cung cấp thông báo rằng quyết định của học khu có thể được kháng cáo lên Phó Giám đốc Công huấn Oregon.