Thỏa thuận thương lượng tập thể

Dưới đây là các Thỏa thuận thương lượng tập thể hiện tại cho các nhóm nhân viên được phân loại và cấp phép, HỎI-ESPSKEA.

Một sinh viên Bắc CTE sử dụng máy tính để thiết kế đồ họa

Tài liệu Thỏa thuận Thương lượng Tập thể

Thỏa thuận thương lượng tập thể được phân loại 2018-2023

Đã ký & Quét | Chỉ đọc Tài liệu Word

Thỏa thuận thương lượng tập thể 2017-23 được cấp phép

Đã ký & Quét | Chỉ đọc Tài liệu Word

Bản ghi nhớ (MOU)