Các hạng mục mô tả công việc

Các vị trí được cấp phép

Ví dụ được cấp phép

Giáo viên

Huấn luyện viên

Hỗ trợ chương trình

Cố vấn

Y tá

Xem tất cả các mô tả công việc được cấp phép

Vị trí đã phân loại

Ví dụ về nhân viên hỗ trợ

Tài xế xe buýt / Vận tải

Trợ lý hướng dẫn

Nhân viên Hỗ trợ Văn phòng, Kế toán

Chuyên nghiệp, Chưa được cấp phép

Hỗ trợ công nghệ

Xem tất cả các mô tả công việc đã phân loại

Vị trí Bí mật / Chuyên nghiệp & Kỹ thuật

Ví dụ về Pro & Tech

Nhân sự, Chuyên gia

Hành chính điều hành

Cán bộ an toàn

Công nghệ, Mạng

Xem tất cả các mô tả công việc chuyên nghiệp / công nghệ

Hành chính

Ví dụ về quản trị

Hiệu trưởng và Trợ lý Hiệu trưởng

Giám đốc Sở

Giám sát viên

Quản lý

Điều phối viên

Xem tất cả các mô tả công việc hành chính