Học khu Salem-Keizer có 112 Quản trị viên tại Trường phục vụ 42,000 học sinh và gần 5,000 nhân viên của chúng tôi.

Mô tả công việc hành chính

Dịch vụ kinh doanh

Quan hệ cộng đồng và Truyền thông

Chương trình giảng dạy, Hướng dẫn và Đánh giá

Giám đốc, Trường học

Bảo trì cơ sở

Nhân sự

Hiệu trưởng, Hiệu phó

Dịch vụ sinh viên

Dịch vụ Công nghệ và Thông tin

Giao thông