Mô tả công việc được cấp phép

Hoạt động

Mỹ thuật

Song ngữ-Xe đạp

Giáo dục Kinh doanh

Giáo dục Kỹ thuật Hướng nghiệp

Huấn luyện viên

Trưởng nhóm hợp tác

Tư vấn viên

Quan điểm văn hóa

Đào tạo lái xe

Tiếng Anh

Ngoại ngữ

Tổng Quát

cho sức khoẻ

Điều phối viên Bộ phận Trung học

Kinh tế gia đình

Giáo dục Công nghiệp

Giáo viên chính

Thư viện phương tiện

Toán học

Âm nhạc

Tài chính cá nhân và kinh tế

Giáo dục thể chất

Trợ lý chương trình

Cộng tác viên chương trình

Khoa học

Xã hội học

Chương trình đặc biệt

Dịch vụ sinh viên

Thay thế

Lãnh đạo giáo viên

team Leader

Chương trình Hỗ trợ Thanh niên