Lđóng băng Engười uốn dẻo Gom sòm, Eđịnh giá và Dsự vươn lên System

Dưới đây là các liên kết đến bảng đánh giá HUYỀN THOẠI của học khu, các quan sát, bài thuyết trình đào tạo và các tài liệu khác. Các tiêu chuẩn và biểu mẫu này được cung cấp cho chỉ tham khảo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng Chất lượng Nhân viên theo số 503-399-3061.

Tài nguyên thực hiện TalentED

NHÂN VIÊN QUẬN:

Để có các biểu mẫu và biểu mẫu LEGENDS hiện tại và tương tác nhất, nhân viên của Trường Công lập Salem-Keizer được khuyến khích đăng nhập vào TalentED Perform.

Sử dụng TalentED ™ Perform

(Rev 12-2021)

Sử dụng sách hướng dẫn Thực hiện Talent ED

Tổng Quát

Mẫu PGG - Môi trường cấp phép (Tiêu chuẩn 3, 7, 8)

Mẫu PGG - Được cấp phép - Kết hợp Đọc viết trong Thể dục thể thao (Tiêu chuẩn 5, 8)

Mẫu PGG - Được cấp phép - Kết hợp Đọc phê bình (Tiêu chuẩn 5, 8)

Mẫu PGG - Được cấp phép - Kết hợp PDF Đọc phê bình

Mẫu PGG - Được cấp phép - Sử dụng các mẫu thử (Tiêu chuẩn 6)

Mẫu PGG - Được cấp phép - Kết hợp PDF Đọc phê bình

Mẫu hội nghị của HUYỀN THOẠI

Bảng công việc hội nghị ban đầu

Bảng công việc hội nghị tạm thời

Bảng công việc hội nghị tổng kết

Đăng bảng tính quan sát

Mục tiêu học tập của sinh viên (SLGs)

Quản trị

HUYỀN THOẠI Một Máy Nhắn Tin

Cấp phép

pdf

Chuyên gia tư vấn về chứng tự kỷ

pdf

Chuyên gia hành vi

pdf

Cố vấn / CDS

pdf

Mentor

PDF

Chuyên gia trị liệu về thể chất / nghề nghiệp

pdf

Trợ lý chương trình, Chương trình giảng dạy

pdf

Trợ lý Chương trình, Giáo dục Đặc biệt

Điều dưỡng

pdf

Nhân viên công tác xã hội

pdf

Chuyên gia tâm lý học

PDF

Giáo dục đặc biệt

pdf

Nhà nghiên cứu bệnh học ngôn ngữ

PDF

Giáo viên, Thủ thư

pdx

Chuyên gia giảng dạy

pdf

Nhân viên đã phân loại

pdf