Bảng lương

Bảng lương liệt kê dưới đây đều ở định dạng PDF. Nhấp vào tiêu đề để xem và tải xuống các tệp.

Nhân viên Hành chính / Mật vụ - Hiệu trưởng, Trợ lý Hiệu trưởng, Giám đốc thể thao, Giám sát bộ phận

2021-22

Chuyên nghiệp / Kỹ thuật

Nhân viên được phân loại - Trợ lý hướng dẫn, Nhân viên hỗ trợ, Tài xế xe buýt, Người trông coi

Nhân viên được Cấp phép - Giáo viên / Cố vấn

2022-23

2021-22

Thay thế tỷ giá hàng giờ

Phân loại & Phạm vi mức lương

Thông tin thêm về tiền lương, chẳng hạn như thông tin về phân loại và mức lương cho nhân viên được Phân loại, có trong Thỏa thuận Thương lượng Tập thể giữa học khu và hiệp hội nhân viên.