Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính toàn diện hàng năm

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2022
Báo cáo tài chính toàn diện hàng năm của SKPS 2022
Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2021

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2021

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2020

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2020

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2020

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2019

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2020

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2018

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2017

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2017

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2020

Báo cáo tài chính thường niên toàn diện 2016

Trường công lập Salem-Keizer

Dịch vụ tài chính

NGÂN SÁCH

Phone
503-399-3021

Trung tâm chuyên nghiệp Lancaster
2450 Lancaster Tiến sĩ NE
Salem, OR 97305

Liên hệ với Dịch vụ Tài chính
đầu Sarah
đầu SarahGiám đốc Ngân sách và Dịch vụ Tài chính

Báo cáo tài chính hàng quý

2022

Báo cáo tài chính hàng quý tháng 2022 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2022 năm XNUMX

Báo cáo tài chính hàng quý tháng 2022 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2022 năm XNUMX

Báo cáo tài chính hàng quý tháng 2022 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2022 năm XNUMX

Báo cáo tài chính hàng quý tháng 2022 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2022 năm XNUMX

2021

Báo cáo tài chính hàng quý tháng 2021 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2021 năm XNUMX

Báo cáo tài chính hàng quý tháng 2021 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2021 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2021 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2021 năm XNUMX

2020

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2020 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2020 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2020 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2020 năm XNUMX

2019

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2019 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2019 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2019 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2019 năm XNUMX

2018

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2018 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2018 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2018 năm XNUMX

Cập nhật tài chính hàng quý tháng 2018 năm XNUMX

Đối với các Báo cáo Tài chính Toàn diện Hàng năm cũ hơn không được hiển thị ở đây, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Tài chính theo số (503) 399-3021.