Hướng dẫn của cha mẹ để tốt nghiệp

ParentVUE

ParentVUE là cổng thông tin trực tuyến với thông tin về học sinh của bạn

Phụ huynh của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể tìm hiểu về điểm số của học sinh của họ, các bài tập về nhà còn thiếu, điểm chuyên cần và biết thêm thông tin thông qua Phụ huynhVUE, một cổng thông tin trực tuyến.

Sinh viên cũng có thể truy cập thông tin thông qua một dịch vụ tương tự được gọi là Sinh viênVUE.

Các trường học gửi thông tin về cách đăng nhập ParentVUE cho phụ huynh vào đầu năm học. Văn phòng trường có thể cung cấp một bản sao cho những phụ huynh cần một bản sao khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập cổng ParentVUE trang.

ParentVUE được cung cấp bởi Synergy
StudentVUD được cung cấp bởi Synergy