Các hạng mục mô tả công việc

Các vị trí được cấp phép

Ví dụ được cấp phép

Giáo viên
Huấn luyện viên
Hỗ trợ chương trình
Cố vấn
Y tá

Vị trí đã phân loại

Ví dụ về nhân viên hỗ trợ

Tài xế xe buýt / Vận tải
Trợ lý hướng dẫn
Nhân viên Hỗ trợ Văn phòng, Kế toán
Chuyên nghiệp, Chưa được cấp phép
Hỗ trợ công nghệ

Vị trí Bí mật / Chuyên nghiệp & Kỹ thuật

Ví dụ về Pro & Tech

Nhân sự, Chuyên gia
Hành chính điều hành
Cán bộ an toàn
Công nghệ, Mạng

Hành chính

Ví dụ về quản trị

Hiệu trưởng và Trợ lý Hiệu trưởng
Giám đốc Sở
Giám sát viên
Quản lý
Điều phối viên