Sẵn sàng cho Đại học & Nghề nghiệp

Giới thiệu về sự sẵn sàng của trường đại học & nghề nghiệp

Sẵn sàng cho Đại học & Nghề nghiệp nhằm thực hiện tầm nhìn của khu học chánh chúng ta rằng học sinh tốt nghiệp chuẩn bị cho một cuộc sống thành công. Chúng tôi hỗ trợ học sinh và gia đình với kiến ​​thức, kỹ năng và cơ hội để theo đuổi cả lựa chọn đại học và nghề nghiệp.

Tài liệu

Phòng Sẵn sàng cho Đại học & Nghề nghiệp

AVID - Thành tựu đã được chứng minh. Lợi thế suốt đời.

AVID Điều phối viên Quận

Barb Bamford, Tiến sĩ
503-375-7849

Karina Searle
971-599-7269

Điều phối viên nghề nghiệp & đại học

Cathy McInnis
503-399-2636

Trợ lý hành chính bộ phận

Paola García Martinez
971-206-7559