Là học sinh của bạn có nhu cầu đặc biệt
chuyển đến khu vực Salem-Keizer?

Nếu bạn dự định chuyển đến khu vực của chúng tôi, trường học khu vực lân cận của bạn là nơi để bắt đầu. Bạn có thể xem thông tin ranh giới dựa trên địa chỉ đường phố của bạn đây.

Tất cả các trường đều được trang bị những công cụ cần thiết để chuyển tiếp nhanh chóng học sinh IEP hoặc Phần 504 của bạn. Đầu tiên bạn sẽ điền vào thông tin tuyển sinh. Nếu một vị trí chuyên môn là cần thiết để học sinh của bạn thành công, Nhóm Hỗ trợ Tuyển sinh của chúng tôi sẽ được yêu cầu giúp đỡ. Quy trình dành cho những học sinh có nhu cầu giáo dục không thể đáp ứng được tại trường học khu vực của chúng được định nghĩa dưới đây: