Trường Công Salem-Keizer công nhận sự đa dạng và giá trị của tất cả các cá nhân và nhóm.

Chính sách của Trường Công lập Salem-Keizer là sẽ không phân biệt đối xử hoặc quấy rối các cá nhân hoặc nhóm dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, cựu chiến binh 'tình trạng, thông tin di truyền hoặc khuyết tật trong bất kỳ chương trình giáo dục, hoạt động hoặc việc làm nào.

Người khuyết tật có thể tiếp cận các địa điểm họp cấp huyện. Yêu cầu thông dịch viên cho người khiếm thính, hoặc các chỗ ở khác cho người khuyết tật, phải được thực hiện trước cuộc họp ít nhất 48 giờ.

Để biết thông tin về chính sách Không phân biệt đối xử / Tiêu đề IX của Trường Công lập Salem Keizer và thủ tục khiếu nại, vui lòng liên hệ với Điều phối viên Tiêu đề IX hoặc Trợ lý Điều phối viên Tiêu đề IX.

Khiếu nại sẽ được điều tra. Khiếu nại và thắc mắc có thể được gửi trực tiếp đến quản lý trường học hoặc điều phối viên Title IX.

Điều phối viên Title IX

John Beight, Giám đốc điều hành

Nhân sự
2450 Lancaster Ổ NE
Salem, OR 97305
503-399-3061
gửi email cho Điều phối viên Tiêu đề IX

Trợ lý Điều phối viên Chức danh IX

Debbie Joa, Điều phối viên Phòng ngừa và Bảo vệ

Nhân sự
2450 Lancaster Ổ NE
Salem, OR 97305
503-399-3061
gửi email cho Trợ lý Điều phối viên Tiêu đề IX

Học khu sẽ đảm bảo rằng tất cả các cá nhân phối hợp, điều tra, hoặc đóng vai trò là người ra quyết định đối với các khiếu nại Tiêu đề IX đều được đào tạo thích hợp. Xem Trang đào tạo Title IX.