Chính sách của hội đồng trường

Ban giám hiệu nhà trường

BG1

Cam kết quản trị BG-1

BG2

Ống kính vốn chủ sở hữu BG-2

BG3

BG-3 Board Mô tả công việc

BG4

BG-4 Quy tắc Ứng xử của Thành viên Hội đồng Quản trị

BG5

BG-5 Xung đột lợi ích của thành viên hội đồng quản trị

BG5

BG-6 Quy trình xử lý vi phạm của thành viên hội đồng quản trị

BG7

BG-7 Phong cách quản lý

BG8

Giám sát BG-8

BG9

Vai trò của ghế BG-9

BG10

Lập kế hoạch chương trình nghị sự BG-10

BG11

BG-11 Hoạt động của Ban

BG12 tiếng Anh

BG-12 Vai trò của Ủy ban Ngân sách (tiếng Anh)

BG13

Sự đồng tình về việc miễn thuế BG-13

Mối liên kết Ban-Nhân viên

BSLS 1

BSL-1 Kết nối Quản lý-Quản trị Toàn cầu

BSLS 2

BSL-2 Ủy quyền cho Giám đốc

BSLS 3

BSL-3 Giám sát Hiệu suất của Giám đốc

Hạn chế điều hành

NĂM 1

Các ràng buộc điều hành toàn cầu của EL-1

NĂM 2

Kế vị Giám đốc Cấp cứu EL-2

NĂM 3

EL-3 Mối quan hệ của Học sinh Cộng đồng Phụ huynh

NĂM 4

Mối quan hệ EL-4 với Nhân viên và Tình nguyện viên

EL5

EL-5 Phát triển Chuyên gia Bồi thường cho Nhân viên

EL6

Đánh giá nhân viên EL-6

EL7

Lập ngân sách EL-7

EL8

EL-8 Quản trị tài chính

EL9

Bảo vệ tài sản EL-9

EL10

Cơ sở vật chất EL-10

EL11

Chương trình học thuật EL-11

EL12

EL-12 Chính sách Bắt buộc Hợp pháp

Kết quả

R-1

Tuyên bố điều hành R-1

R-2

Thành tích học tập R-2

Ống kính vốn chủ sở hữu

Hội đồng Quản trị Trường Công lập Salem-Keizer cam kết thực hiện tầm nhìn:

TẤT CẢ sinh viên tốt nghiệp và được chuẩn bị cho một cuộc sống thành công.

Điều này đòi hỏi Hội đồng Nhà trường phải quan tâm đến các tác động của việc phân bổ nguồn lực, phát triển chương trình và các hệ thống hỗ trợ đối với TẤT CẢ học sinh. Thấu kính công bằng này được thiết kế để đảm bảo các quyết định được đưa ra đáp ứng nhu cầu của MỖI học sinh để tầm nhìn của Học khu có thể được thực hiện.

CAM KẾT TẬP THỂ CỦA CHÚNG TÔI:

»Công bằng trong Học khu Salem-Keizer sẽ không bị nhầm lẫn với bình đẳng khi tất cả học sinh được đối xử như nhau. Công bằng sẽ đạt được khi thành tích của các học sinh chưa được phục vụ trong lịch sử của chúng ta phù hợp với kết quả của học sinh trong nền văn hóa thống trị, khi các nhóm chưa được yêu cầu tăng năng lực và quyền lực, và khi các rào cản đối với sự thành công của học sinh đã được giảm thiểu hoặc loại bỏ.

»Cam kết này có nghĩa là sự thành công của học sinh sẽ không được dự đoán hoặc xác định trước bởi các đặc điểm như, nhưng không giới hạn ở, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, khuyết tật, vị trí địa lý, hoàn cảnh kinh tế, khả năng di chuyển, ngôn ngữ mẹ đẻ, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới,
hoặc mức độ thành thạo khi nhập học tại các trường học của chúng tôi.

»Hội đồng sẽ xem xét tác động của những thay đổi được đề xuất đối với các cá nhân và nhóm không được phục vụ, đa dạng và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Những thay đổi trong phân bổ nguồn lực, thiết kế và thực hiện các chính sách và chương trình sẽ được xem xét dựa trên các kết quả công bằng.

»Việc thu thập và phân tích dữ liệu thường xuyên sẽ cho thấy tác động của việc phân bổ nguồn lực, các chính sách và chương trình đối với các kết quả công bằng.

Hội đồng quản trị sẽ…

»Áp dụng lăng kính công bằng để hướng dẫn các quyết định đưa ra trước hội đồng quản trị;

»Hàng năm rà soát các chính sách của HĐQT, cụ thể là các hạn chế trong điều hành và các chính sách kết quả, để đảm bảo công việc của HĐQT tập trung vào kết quả công bằng; và

»Đảm bảo rằng các cộng đồng học sinh của chúng tôi không đạt được kết quả mong muốn được đưa vào cân nhắc khi các quyết định đang được xem xét.

Ống kính vốn chủ sở hữu (tiếng Anh)

Ống kính vốn chủ sở hữu PDF (tiếng Anh)

Ống kính vốn chủ sở hữu (tiếng Tây Ban Nha)

Ống kính vốn chủ sở hữu PDF (tiếng Tây Ban Nha)