Liên hệ Chúng tôi

Vui lòng sử dụng biểu mẫu dưới đây để đặt câu hỏi hoặc gửi nhận xét đến Trường Công lập Salem-Keizer.

Các cách khác để liên hệ với chúng tôi

gọi cho văn phòng quận

503-399-3000

gửi email đến văn phòng quận

info@salkeiz.k12.or.us

gửi một lá thư

2450 Lancaster Drive NE,
Salem, Oregon 97305

tìm chúng tôi trên mạng xã hội