Kho lưu trữ các cuộc họp của Ủy ban ngân sách

Mở rộng nút chuyển bên dưới và chọn một sự kiện. Tất cả các tài liệu liên quan sẽ được liên kết trên trang Sự kiện.

Lưu ý rằng có thể mất một chút thời gian để tải trang Sự kiện.

có thể 2023

thứ ba02có thể6: 00 pm9: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba16có thể6: 00 pm9: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 9: 00 chiều

thứ ba23có thể6: 00 pm9: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 9: 00 chiều

có thể 2022

thứ ba03có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba17có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Th 223có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 8: 00 chiều

thứ ba24có thể6: 00 pm8: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sáchMANG TÍNH THĂM DÒ6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Thứ Tư25có thể6: 00 pm8: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sáchMANG TÍNH THĂM DÒ6: 00 chiều - 8: 00 chiều

có thể 2021

thứ ba04có thể6: 00 pm7: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sáchThông báo Ngân sách của Giám đốc6: 00 chiều - 7: 00 chiều

thứ ba18có thể6: 00 pm7: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 7: 00 chiều

Th 224có thể6: 00 pm7: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 7: 00 chiều

thứ ba25có thể6: 00 pm7: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sáchthử6: 00 chiều - 7: 00 chiều

Thứ Tư26có thể6: 00 pm7: 00 pmSự kiện đã bị hủyHọp Ủy ban Ngân sáchthử6: 00 chiều - 7: 00 chiều

có thể 2020

thứ ba12có thể6: 00 pm7: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sáchThông báo Ngân sách của Giám đốc6: 00 chiều - 7: 00 chiều

thứ ba19có thể6: 00 pm7: 30 pmHọp Ủy ban Ngân sáchCuộc họp trực tuyến, ảo6: 00 chiều - 7: 30 chiều

thứ ba26có thể6: 00 pm8: 00 pmHọp Ủy ban Ngân sách6: 00 chiều - 8: 00 chiều