Ka Hortagga Xoogsheegashada

Degmada Dugsiga Salem-Keizer waxaa ka go'an inay siiso jawi ay ardaydu wax ku baran karaan, ka qaybqaadan karaan waxqabadyada dugsigu kafaalo qaado kana shaqeeyaan jawi ka madax bannaan hagardaamo, handadaad, cagajuglayn, takoorid, xoogsheegasho, iyo handadaad. Siyaasaddan waxaa ka mid ah luuqadda ay u baahan yihiin Tirooyinka Dib loo eegay ee Oregon iyo Xeerarka Maamulka Oregon.

INS-A003: EnglishSpain

Cinwaanka IX/Siyaasadda Takoorka

Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer waxay aqoonsan yihiin kala duwanaanshaha iyo qiimaha dhammaan shaqsiyaadka iyo kooxaha.

Waa siyaasadda Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer in aysan jiri doonin takoorid ama dhibaateyn shaqsiyaad ama kooxo ku saleysan isir, midab, diin, jinsi, hanuuninta galmada, aqoonsiga jinsiga, muujinta jinsiga, asalka qaranka, xaaladda guurka, da'da, halyeeyada 'xaaladda, macluumaadka hidda -wadaha ama naafanimada barnaamij kasta oo waxbarasho, waxqabadyo ama shaqo.

Goobaha lagu kulmo ee degmada waxaa heli kara dadka naafada ah. Codsiga turjumaan loogu talagalay dadka maqalka naafada ah, ama hoy kale oo loogu talagalay dadka naafada ah, waa in la sameeyaa ugu yaraan 48 saacadood kahor kulanka.

Wixii macluumaad ah ee ku saabsan Salem Keizer Public Schools Takoor la'aan / Xeerka IX iyo nidaamka cabashada, fadlan la xidhiidh Iskuduwaha Ciwaanka IX ama Iskuduwaha Ciwaanka IX.

Cabashooyinka waa la baadhi doonaa. Cabashooyinka iyo weydiimaha waxaa si toos ah loogu samayn karaa maamulaha dugsiga ama isku-duwayaasha Title IX.

Title Isuduwaha IX

John Beight, Agaasimaha Fulinta

Human Resources
2450 Lancaster Drive NE
Salem, ama 97305
503-399-3061
iimayl u dir Isuduwaha Ciwaanka IX

Kaaliyaha Iskuduwaha Cinwaanka IX

Debbie Joa, Isuduwaha Ka -hortagga iyo Ilaalinta

Human Resources
2450 Lancaster Drive NE
Salem, ama 97305
503-399-3061
iimayl u dir Isuduwaha Ciwaanka IX ee Kaaliyaha

Degmadu waxay hubin doontaa in dhammaan shakhsiyaadka isku dubbarida, baara, ama u adeega go'aamiyaasha cabashooyinka Title IX ay helaan tababar habboon. Eeg Bogga tababarka Title IX.

Islamarkiiba Soo Sheeg Xadgudubka Ilmaha

ama wac sharci fulinta deegaanka

Mar kasta oo aad ka shakido xadgudub, wac. Faahfaahin badan ma lihid? Ma ogtahay haddii ay tahay xadgudub?

Wac. Wac hadda

Adigoo ah wariye khasab ah, sharci ahaan, waa inaad isla markiiba samaysaa warbixin. Xeerarka warbixinta khasabka ah fiiri ORS 419B.005 ilaa 0025
or bogga DHS