Lambarada Taleefanka Waaxda iyo Barnaamijka

Lambarada taleefanka dugsiga, fadlan booqo Bogga Tusaha Dugsiga.

Haddii aad rabto inaad la xidhiidho xubin gaar ah oo shaqaale ah, fadlan wac xafiiska dugsigooda ama waaxdooda. Haddii aad u baahan tahay gargaar, waxaad ka wici kartaa xafiiska degmada ee ugu weyn 503-399-3000 or email u dir Waaxda Isgaarsiinta. 

WaaxdaPhone
Xisaabaadka La Bixin Karo, Adeegyada Ganacsiga(503) 399-3018
Beddelka Gaarka ah Ed. Prgm(503) 399-3101
Kaaliyaha Agaasimaha Guud(503) 399-3002
Adeegga Ootiisamka, Adeegyada Ardayda(503) 399-3101
Adeegyada Kaalmada(503) 399-3333
Faa'iidooyinka, HR(503) 399-5556
Macluumaadka Xuduudaha(503) 399-3246
Habka Xuduudaha, Xarumaha(503) 399-3335
Adeegyada Ganacsiga(503) 399-3036
Waxbarashada Xirfadda iyo Farsamada (ku salaysan dugsiga)(503) 399-5511
Xarunta Waxbarashada Xirfadda iyo Farsamada(503) 399-5511
Cartage & Qaadida, Gaadiidka(503) 399-3100
Cunto-siinta, Adeegyada Cuntada(503) 399-3091
Dukaamada Dhexe, Adeegyada Kaalmada(503) 399-3333
Dugsiyada Axdiga(503) 399-2632
Kahortagga Xadgudubka Carruurta & Warbixinta, HR(503) 399-3061
Xiriirka Bulshada iyo Isgaarsiinta(503) 399-3038
Isku-duwayaasha Wacyigelinta Dugsiyada Bulshada (CSOC)(503) 399-3075
Barnaamijyada Kala-guurka Bulshada/ILP (CTP), Adeegyada Ardayda(503) 399-3101
Dhismaha, Xarumaha(503) 391-1133
La-talin, Adeegyada Ardayga(503) 399-3101
Hubinta Taariikhda Dambiyada, HR(503) 399-3061
Kooxda Qalalaasaha ee SRA, Adeegyada Ardayda(503) 399-3101
Manhajka & Tilmaamaha: Dugsiga Hoose(503) 399-2637
Manhajka & Tilmaamaha: Dugsiyada Sare(503) 399-3000
Manhajka & Tilmaamaha: Dugsiyada Dhexe(503) 399-3000
Adeegyada Xannaanada, Xarumaha(503) 399-3097
Dhegola', Maqal Adag (DHH), Adeegyada Ardayga(503) 399-3101
Bixinta, Adeegyada Kaalmada(503) 399-3333
Barnaamijka Ilkaha/Xaafadda Barnaamijka Ilkaha (503) 399-3101
Anshaxa & Cayrinta(503) 399-3393
Diritaanka, Gaadiidka(503) 399-3100
Barnaamijyada Carruurnimada Hore(503) 399-5510
Barnaamijka Tooska ah ee EDGE(503) 399-3041
Waxbarashada Hoose(503) 399-2632
Maareynta Degdegga ah, Badbaadada & Khatarta(503) 399-3061
Caymiska Shaqaalaha, HR(503) 399-5556
Bartayaasha Ingiriisiga (K-12 ESOL)(503) 399-1025
Caafimaadka Deegaanka, Badbaadada & Khatarta(503) 399-3071
Xarumaha (503) 399-3290
Xarumaha ( Dayactirka & Tamarta)(503) 399-3290
Kirada Xarunta, Xarumaha(503) 399-3342
Adeegyada Maaliyadeed/ Xisaabinta(503) 399-3021
Faraha, HR(503) 399-3061
Adeegyada Cuntada(503) 399-3091
Barnaamijka Qadada bilaashka ah & La dhimay, Adeegyada Cuntada(503) 399-3091
Adeegga Qashinka, Xarumaha(503) 399-3290
Adeegyada Caafimaadka, Adeegyada Ardayda(503) 399-3376
Shaqaalaha (HR)(503) 399-3061
Caymiska (Hantida, Khasaaraha & WC), Badbaadada & Khatarta(503) 399-3070
Xiriirka Shaqada, HR(503) 399-3061
Adeegyada Luuqadda(503) 399-3456
Caleemaha Maqnaanshaha, HR(503) 399-5556
Xiriiriyaha Sharci -dejinta(503) 399-3038
Adeegyada Taageerada Warbaahinta Maktabadda(503) 399-3058
Adeegyada Boostada, Adeegyada Kaalmada(503) 399-3003
Dayactirka, Xarumaha(503) 399-3095
McKinney-Vento Hoylaawaha, Barnaamijyada Federaalka(503) 399-4060
Xiriirka Warbaahinta (Isgaarsiinta)(503) 399-3038
Barnaamijka Maskaxda(503) 399-3258
Waxbarashada Tahriibka(503) 399-3111
Muusikada iyo Riwaayadaha(503) 399-3075
Waxbarashada Dhaladka, Barnaamijyada Federaalka(503) 399-5512
Khadka Caawinta Kalkaalisada iyo Talaalka, Adeegyada Ardayda(503) 399-3376
Xafiiska Barashada Dhaqanka, Adeegyada Ardayga(503) 399-3642
Mushaharka, HR(503) 399-3016
Shaqaale, Lasoocay (HR)(503) 399-3061
Shaqaale, Shati u haysta (HR)(503) 399-3061
Qorshaynta, Xarumaha(503) 399-3290
Diiwaangelinta Xannaanada(503) 399-3148
Maamulaha Meelaynta(503) 399-3061
Adeegga Iibsiga & Qandaraaska(503) 399-3086
Maareynta Hantida, Xarumaha(503) 399-3290
Qaabka Xaqiijinta Tayada (QAM), Adeegyada Ganacsiga(503) 399-3001
Qoritaanka iyo Shaqaalaynta, HR(503) 399-3061
Macluumaadka dib u warshadaynta, xarumaha(503) 399-3290
Soo-qaadista & Qalabka Dib-u-warshadaynta, Adeegyada Kaalmada(503) 399-3290
Xarunta Dib-u-qaybinta, Adeegyada Kaalmada(503) 399-3333
Reprographics (Dukaanka Daabacaadda), Adeegyada Kaalmada(503) 399-3110
Badbaadada & Maareynta Khatarta(503) 399-3070
Sarkaalka Badbaadada, Badbaadada & Khatarta(503) 399-3060
Gudiga iskuulka(503) 399-3001
Dhakhtarka Cilmi-nafsiga ee Dugsiga(503) 399-3642
Khabiirka Amniga Dugsiga(503) 399-3070
Waxbarashada Sare - Dugsiyada Sare(503) 399-2636
Waxbarashada Sare - Dugsiyada Dhexe(503) 399-2636
Dhoofinta & Helitaanka, Adeegyada Kaalmada(503) 399-3333
Adeegyada Luqadda Dhegoolaha(503) 399-3101
Waxbarashada Gaarka ah: Dugsiga Hoose, Adeegyada Ardayda(503) 399-3101
Waxbarashada Gaarka ah: Dugsiga Sare, Adeegyada Ardayda(503) 399-3101
Waxbarashada Gaarka ah: Dugsiga Dhexe, Adeegyada Ardayda(503) 399-3101
PAF -yada Xawliga ku socda(503) 399-3021
Xafiiska Sinaanta, Helitaanka, & Horumarka Ardayga (OSEAA)(503) 399-3059
Diiwaanka Ardayga, Farsamada(503) 399-5535
Adeegyada Ardayda(503) 399-3101
Beddelka, La kala Saaray & Shatiga, HR(503) 399-3295
Kormeeraha Guud(503) 399-3001
Adeegyada Taageerada / Daryeelka Korinta(503) 399-3101
Barnaamijka Kartida & Hibada (TAG)(503) 399-3076
Musharaxa Macalinka/Meelaynta intern, HR(503) 399-3061
Adeegyada Farsamada & Macluumaadka(503) 399-3031
Ciwaanka I, Barnaamijyada Federaalka(503) 399-3353
Ciwaanka IIA, Barnaamijyada Federaalka(503) 399-3061
Maamulka Gaadiidka (Isbeddelka Jaceylka, Maaliyadeed, Hababka)(503) 399-3100
Dayactirka Gaadiidka(503) 399-3100
Hawlgallada Gaadiidka(503) 399-3100
Jidka Gaadiidka(503) 399-3100
Gaadiidka, Tababbarka Darawalka Waxqabadka(503) 399-3100
Codsiyada Safarka, Gaadiidka(503) 399-3100
Go'aan la'aan(503) 399-3393
Magdhawga Shaqaalaha, Badbaadada & Khatarta(503) 399-3060