Publications

Ardayda iyo Taageerada Qoyska

Daabacaaddan loogu talagalay qoysaska iyo ardayda waxaa ku jira taageerooyinka hadda jira iyo agabyada la bixiyo, iyo sidoo kale meesha iyo sida loo helo taageerooyinkan marka loo baahdo.

Hagaha Miisaaniyada ee Bulshadeena

Miisaaniyadan waxaa la sameeyay iyadoo lagu salaynayo dakhliga kasoo xarooda $9.4 bilyan ee waxbarashada guud ee K-12 ee Oregon. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan miisaaniyadda la ansixiyay 2021-22 waxaa laga heli karaa Bogga miisaaniyada.

Soo degso PDF: English | Ruush | Spain

Buug-yaraha Is-dhexgalka Shaqaalaha/Ardayga

Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer waxaa ka go'an inay ardayda siiyaan jawi waxbarasho oo ammaan ah oo caafimaad leh marka ay ka qaybgalayaan waxqabad dugsi ama degmo kasta.

Hagaha Waalidka ee Qalinjabinta

Arag macluumaadka iyo talooyinka horumarka waxbarasho ee ardaygaaga heer fasal kasta.