Xarigga Galitaanka Ardayga & Ilaha

Ardayda Feejignaanta leh!

Dhammaan saddexda tab ha rartaan

Fadlan u ogolow dhammaan saddexda tab si loo dhammeeyo rarka kahor intaan la isticmaalin Chromebook. Sameynta sidaas waxay xaqiijin doontaa inaad awood u leedahay inaad ku biirto fasallada Zoom -ka.

Ten Atención estudiantes!

Permita que se carguen las tres páginas

Faallooyinka de esperar a que todas las páginas esten disponibles antes de usar el chromebook. Al esperar ayudará a tener una mejor conexión con sus clases usando el programa zoom.

shiraac

Fasalada 3-12, EDGE

Barashada internetka ee EDGEDhammaan Ardayda EDGE (K-12) waxay isticmaalaan Canvas

Seesaw

Dugsiga barbaarinta - Fasalka 2aad

GoogleGuji badhanka “Ku gal Google”

Google

Google

Tag Google oo isticmaal macluumaadka gelitaanka degmadaada

Barnaamijyada Kale ee Ardayga

Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer

Isbedelka Furaha

fasalada 6-12 kaliya
K-5 fadlan la xiriir dugsigaaga

xariif ah

iReadyiReady


HMH HMH Dhexe

  • iRead, Akhri 180, Xisaabta 180, Nidaamka 44, Tirakoobka Akhriska

fududCBMfududCBM


ReadyGEN

Koontadan Google waa hantida Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer.

Dhammaan adeegsadayaashu waa inay u hoggaansamaan siyaasadaha isticmaalka la aqbali karo. Eeg Khayraadka Elektarooniga ah: Isticmaalka Ardayga La Aqbali Karo (INS-A004) Wixii macluumaad dheeraad ah.

Ma ubaahantahay caawimo?

SafeOregon

Haddii aad aragto ama maqasho xoogsheegashada, rabshadaha, mukhaadaraadka, ama waxyeellada dugsigaaga ama ardayga, soo sheeg tilmaamaha adiga oo isticmaalaya SafeOregon:

Esta cuenta de Google es propiedad de las Escuelas Públicas de Salem Keizer.

Todo usuario debe cumplir con las normativas de uso apropiado de los dispositivos electrónicos. Booqo Ilaha Elektarooniga ah: Isticmaalka La Aqbali Karo ee Ardayga (INS-A004 Isbaanish)

Ma u baahan tahay caawimaad?

SafeOregon

Si ve o escucha acerca de la intimidación, la violencia, las drogas o el daño a su escuela oa un estudiante, infórmelo por medio de SafeOregon: