Ghi danh và đăng ký

gia đình mới

Bạn là người mới đến Học khu Salem-Keizer?

Thiết lập Tài khoản ParentVUE và Đăng ký Trực tuyến
trở về gia đình

Bạn có Không mới đến Học khu Salem-Keizer?

Nếu bạn đã từng có một học sinh đi học ở Học khu Salem-Keizer, thì bạn có một tài khoản mẹ hiện có.

Nếu bạn chưa bao giờ kích hoạt tài khoản ParentVUE của bạn, vui lòng kích hoạt tài khoản của bạn trực tuyến hoặc tiếp cận với trường học của học sinh của bạn cho một lá thư kích hoạt.

Tôi có Tài khoản ParentVUE

Quy trình đăng ký ba bước

Dưới đây là thông tin ghi danh và đăng ký của học sinh tại các trường của chúng tôi, cũng như một liên kết ở trên để truy cập Đăng ký Trực tuyến. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quá trình ghi danh, vui lòng liên hệ với trường học của bạn.

1. Tài liệu

Đảm bảo rằng bạn có tài liệu thích hợp để đăng ký cho con bạn. Nhà trường sẽ yêu cầu hồ sơ của con bạn Hồ sơ chủng ngừa.

2. Xác định trường

Sử dụng của chúng tôi Ranh giới trường học và các tuyến xe buýt đơn đăng ký để xác định (các) học sinh của bạn sẽ theo học, dựa trên địa chỉ nhà của bạn, hoặc gọi Đường dây Thông tin Ranh giới của chúng tôi theo số 503-399-3246.

3. Ghi danh

Để đăng ký cho con bạn đi học, hãy sử dụng Cổng đăng ký trực tuyến or liên hệ với trường học của bạn để được hỗ trợ.

Nếu năm học đã bắt đầu, thời điểm tốt nhất để đăng ký càng sớm càng tốt.

Câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng liên hệ với trường học của bạn.

Bạn không chắc con mình sẽ theo học trường nào? Sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi!
Danh bạ các trường Salem-Keizer

Vui lòng liên hệ trường học của học sinh của bạn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm bất kỳ thông tin nào về ghi danh và đăng ký.

Sử dụng công cụ Tìm kiếm Trường học để tìm trường học của con bạn dựa trên địa chỉ hiện tại của bạn.

Nếu bạn đã từng có một học sinh tham gia lớp học trong học khu của chúng tôi, thì bạn có tài khoản mẹ hiện có. Nếu bạn chưa bao giờ kích hoạt tài khoản ParentVUE của bạn, vui lòng kích hoạt tài khoản của bạn trực tuyến hoặc tiếp cận với trường học của học sinh của bạn cho một lá thư kích hoạt.

Chỉ một tài khoản ParentVUE cho mỗi cha mẹ hoặc người giám hộ.